Hirdetmény - Tulajdonosi közösség gyűlése
2018.11.14. 09:27


Hirdetmény

A vad védelméről, a vadgazdálkodásról valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény (továbbiakban: Vtv.) 11/C. § (1) bekezdés és a 14.§ (1) bekezdésében foglaltak alapján, mint a vadászterület összes tulajdonosának tulajdoni hányada arányában számított 25,7 %-a a 08- 100210-4-4-2 kódszámú vadászterület tulajdonosi közösségének gyűlését
összehívjuk

2018. december 19. napján 9.00 órára a 9200 Mosonmagyaróvár, Fő utca 11. (II. emeleti tárgyaló) szám alá.

A tulajdonosi közösség gyűlésének napirendi pontjai:
1.) Döntés a levezető elnök, a jegyzőkönyvvezető és a jegyzőkönyv hitelesítők
személyéről                                                                   
2.) A vadászterület határának 2037. február 28. határidőig való változatlan fenntartásának
kérelmezéséről szóló döntés
3.) A vadászterület vonatkozásában a vadászati jog haszonbérleti szerződésének 2037.
február 28. napjáig történő meghosszabbításának kérelmezéséről szóló döntés
4.) A 2037. február 28-ig terjedő időszakra vonatkozó üzemterv jóváhagyásának
kérelmezéséről szóló döntés
A vadászterülethez tartozó tulajdonosok, amennyiben a határozathozatal alkalmával nem személyesen tesznek jognyilatkozatot, képviseletéről a Polgári Törvénykönyv képviseleti jogra vonatkozó rendelkezéseiben foglaltaknak megfelelően kiállított olyan írásbeli meghatalmazás útján gondoskodhatnak, amely tartalmazza a vad védelméről, a vadgazdálkodásról valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény végrehajtására kiadott 79/2004(V.04.) FVM, rendelet (továbbiakban Vhr.) 15 . sz. mellékletében meghatározott adatokat.
Á meghatalmazás a Vhr. 9. § (3) bekezdésében meghatározott, a tulajdonjog igazolására elfogadható dokumentumok valamelyikével együtt érvényes.
Állami tulajdonú földterület esetén a vadászati joggal kapcsolatos eljárásokban meghatalmazásnak minősül a vagyonkezelési szerződésben foglalt, vadászati joggal összefüggő képviseletre vonatkozó meghatalmazás, amely a meghatalmazott által bemutatott, a képviselettel érintett állami földterületek listájával együtt érvényes.
Vhr. 9§. (3) szerint:
A vadászterületnek minősülő ingatlan tulajdonjoga igazolásaként el kell fogadni:
a)   az ingatlan tulaj donilapjának hiteles másolatát;
b)   az ingatlan tulajdonjogának földhivatali bejegyzéséről szóló határozat eredeti vagy közjegyző által hitelesített másolati példányát;
c)   az ingatlanügyi hatóság által papíralapon vagy elektronikus adathordozón kiadott földkönyvet vagy tulajdonosi adatokkal kiegészített földkönyv kivonatot;

d) az ingatlanügyi hatóság által papíralapon vagy elektronikus adathordozón kiadott, a tulajdonosok nevét, tulajdoni hányadát a földrészletek helyrajzi számait, valamint azok területét hektárban tartalmazó összesítőt;
e)  az ingatlan-nyilvántartási adatbázishoz adatátviteli vonalon való csatlakozással számítógépes hálózaton történő adatlekéréssel történő helyszíni adatbemutatást, vagy a tulajdoni lapról elektronikus formában szolgáltatott nem hiteles másolat helyszíni bemutatását,
A Vtv 11.§ (3) – bekezdés szerint: Társult vadászati jog esetén - törvény vagy kormányrendelet eltérő rendelkezése hiányában - a Magyar Államot tulajdonjoga alapján megillető vadászati jog hasznosításával kapcsolatos jognyilatkozatokat az állam nevében tulajdonosi jogokat gyakorló szerv - a miniszterrel, valamint védett természeti területek esetében a természetvédelemért felelős miniszterrel egyetértésben - teszi meg. A tulajdonosi jogokat gyakorló szerv e jog gyakorlását az állami tulajdonban levő termőföld, illetve erdő esetében az állami vagyon kezelőjére átruházhatja.
(4). bekezdés szerint: A honvédelemért felelős miniszter kezelésében, illetve használatában levő területeket érintően a (3) bekezdésben foglaltak végrehajtásakor a honvédelemért felelős miniszter egyetértése is szükséges. 

Vadászterületnek minősülő ingatlan esetében csak egy személy tehet érvényesen jognyilatkozatot. Ha az ingatlannak több tulajdonosa van, a tulajdonostársak képviseletükről tulajdoni hányadaik arányában számított szótöbbséggel határoznak.
A tulajdonosi vagy képviseleti jogosultság igazolását a kialakított vadászterületen belül a vadászterület kiterjedésének megállapításánál figyelembe vehető földterülettel rendelkező bármely tulajdonos kérheti.
Ha ugyanazon földterületre több meghatalmazás került kiállításra és azok érvényességét a Vhr. 12. § (1) bekezdésében előírt jegyzőkönyv felvétele során nem lehet egyértelműen meghatározni, az adott földterületre vonatkozó összes meghatalmazást érvénytelennek kell tekinteni.
A jelen hirdetménynek szerves része a 08-100210-4-4-2 kódszámú vadászterület térképi megjelölése,   
Alulírott kezdeményező nyilatkozom, hogy a Vtv 14.§ (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, tulajdonosként, illetve a tulajdonosok képviseletében meghatalmazottként a vadászterület összes tulajdonosának a tulajdoni hányada arányában számított legalább 1/5- területrésszel, illetve azt meghaladó mértékű képviselettel rendelkezem. Az általam a kezdeményezés körében képviselt terület nagysága 5307,3147 hektár, ennek a vadászterület összes tulajdonosának tulajdoni hányadához viszonyított aránya: 25,7 %


Győr, 2018. november 13.
 
 
Magyar Állam kezdeményező képviseletében Kisalföldi Erdőgazdaság Zrt. képv.: Orbán Tibor vezérigazgató

Forrás : http://www.dunasziget.hu